28 Ocak 2023 Cumartesi

Eskipazar Tarihçesi

Eskipazar’ın bilinen tarihi Romalılar döneminde  Roma İmparatoru  Hadrianus’un,  Hadrianopolis kentini onarması  ve yeniden imarı ile başlar. Zira ilçedeki  Viranşehir –  Hadrianopolis  kalıntıları, kaya mezarları   Paflagonya  ve Roma dönemlerinden kalmadır.  En az dört medeniyetin  hüküm sürdüğü bölgede, İlçenin bugünkü adının da Paflagonya döneminden beri kurulan pazarlardan geldiği  sanılmaktadır.
           Eldeki bilgiler Roma hakimiyetinden önce bu bölgede yüksek bir kültürün var olduğunu göstermektedir.  Roma öncesinde var olan bu gelişmiş kültürü  Eskipazar’ında içinde yer aldığı  Paflagonya  (Kuzey Batı Anadolu)  tarihi içinde incelemek gerekir.
           Eskipazar ve çevresine yerleşen ilk halkın Proto – Hititler olduğu kabul edilmektedir. Proto-Hititler Küçük Asyalı (Asiaic) kavimlerden olup aynı zamanda Turani (Orta Asyalı) dirler. M.Ö.5000 yıllarından itibaren Anadolu’ya gelerek hisarlar eteğinde şehir krallıkları kuran, ANADOLU’da ilk siyasi hayatı başlatan da Eti’lerdir.
          M.Ö. III. Bin yılda Paflagonya dahil tüm Anadolu’da gelişmiş bir kültür mevcuttur.  Bu kültürü meydana getirenlere Hattiler adı verilmektedir.
          Bölgeye adını veren  Paflagonyalılar  (Dil yapıları incelendiğinde,  Paflagonların Küçük Asya –Asiaic- yani Anadolu halklarından olduğunu gösteren güçlü belirtiler bulunmuştur.)
          M.Ö.2000 yıllarında Balkanlardan Tokfirik göçleri olmuş, Babris, Bitinyen, Tinye gibi kabileler Eskipazar ve çevresine yerleşmişlerdir.
          Hatti Devletinin yıkılmasına yol açan  Ege Göçlerinin  karmaşası içinde Kuzey Anadolu’ya gelmişlerdir. (M.Ö  1100)  Anadolu  kültür ve uygarlığının  temelini atan Hititler Paflagonya  kültürünü de etkilemişlerdir.
          Hititlerden sonra sırasıyla  Frigya ve  Kimmer  hakimiyetine giren   bölge  M.Ö.  543-333  yılları arasında Pers (İran) hakimiyetine girmiştir. Persler döneminde Eskipazar’ın da içinde bulunduğu Paflagoya, Daksykion Saraplığına (eyaletine) bağlı olarak idare edilmiştir.
          Ancak bu bölgede siyasi hakimiyet sağlayan Persler kültürel hakimiyet sağlamışlardır. Bunun sebebi ise bölgede zengin ve güçlü bir kültürün varlığıdır.
          Büyük İskender’in M.Ö 333 yılında Anadolu’ya girmesiyle Pers hakimiyeti sona ermiştir. Bu tarihten sonra Anadolu’da B. İskender’in hakimiyetinde Helenistik Dönem yaşanmaya başlanmıştır.
           B. İskender’in M.Ö 323’te ölümünden sonra Anadolu’nun tamamı Selevkoslar Krallığı hakimiyetine girmiştir. Selevkos’un M.Ö 280’de ölümünden sonra Paflagonya’da (K. Batı Anadolu) Bitinya Krallığı kurulmuş ve bu krallık Yunan uygarlığının temsilcisi olmuştur. Bu devletin hakimiyet alanı Eskipazar’ı da içine almaktadır.
           Bitinya Krallığı M.Ö 1. y.y. da Roma İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Bu bölge Romalılar zamanında önce Bitanya (M.Ö. 74)  da Roma İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.
           Bu bölge Romalılar zamanında önce Bitanya (M.Ö. 74) , sonra Bitanya-Pontos (M.Ö. 64) eyaleti adı ile idare edilmiştir.
           M.Ö 1. y.y’ dan itibaren Roma hakimiyeti ile birlikte Çankırı’ da Germanikopalis ismi ile önemli bir merkez kurulmuş, Çerkeş (Antinopolis) ve Eskipazar (Hadrianopolis) da önemli yerleşim merkezleri arasında yer almıştır.
           İlçe merkezine yaklaşık 3 km mesafeden itibaren başlayan Hadrianapolis şehri kalıntıları içinde mahzenler, saray merdivenleri kalıntıları, hamam harabeleri, sığınak ve su kanallarına rastlanmaktadır. Bu kentin kurulduğu yerin genişliğinden 6 büyük merkezden biri olduğu anlaşılmaktadır.
          Çeşitli nedenlerle harap olan Eskipazar’ın tarihi yerleşim yeri Romalılar döneminde Roma İmparatoru Hadrianos tarafından onarılarak, yeniden imar edilmiştir.
           Kentin Romalı İmparator Adrionos (Adriye) tarafından kurulduğu ve imparatorun adına izafeten Adrianopolis adıyla anıldığı yolunda rivayetler de vardır. Tarihçi Justinius’e göre kent çevresinde bulunan paralardan kentin Adriya tarafından kurulduğu ve adını da buradan aldığı anlaşılmaktadır.
           İmar edilen bu kent Hierekles’e göre Hanorias Eyaleti’ nde (Bizans Devri) bulunuyordu. Kiopert (1854) Küçük Asya (Anadolu) haritası üzerinde şehri bugünkü yerine yani Viranşehir mevkiine koymuştur.
           Kentin yeri hakkında bazı şüpheler var ise de genel eğilim Viranşehir’in olduğu yer ve yakınlarında olduğudur. Bazı araştırmacılar kenti Çaylı ve Budaklar arasına, Pavly Wissovva, Leonhard ve Kiepert gibi bazıları ise bu günkü Viranşehir’in olduğu yere yerleştirmişlerdir.
           R. Leonlard,  Paflagonya adlı eserinde bir heykelin kaidesinde bulunduğu kitabede Sezar  Hadrianopolis adını okumuş olduğundan şehrin burada Viranşehir bulunduğunu düşünmüştür.
           Roma İmparatoru Teodosyos döneminde 408-450 yıllarında Eskipazar’ın Roma’nın Honoriade eyaletine bağlı bir idari birim oldu bilinmektedir.
           M.Ö.64-40 veya 37 yıllarında kurulduğu düşünülen kent, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle birlikte (M.S.395) Anadolu, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans)  egemenliğine girmiş bu durum 1085 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde Hadrianopolis  diye anılan Eskipazar  dinsel açıdan  büyük önem kazanarak piskoposluk olmuştur.  Kent,  Bizanslılar döneminde  Honarias Eyaletine bağlı olarak idare edilmiştir.

B-) TÜRK HAKİMİYETİNİN BAŞLAMASI

i.Anadolu’nun Fethi  :

              Anadolu’ya İlk Oğuz (Selçuklu) akını çağrı bey tarafından (1015-1018) tarihleri arasında Doğu Anadolu üzerine yapıldı. Keşif amacı taşıyan bu akın sonucunda Çağrı Bey Anadolu’da rahatlıkla bir devlet kurulabileceği düşüncesini edinmiştir.
              Fakat Oğuzların Çağrı Bey ile anlaşan ve B. Selçuklu Devleti’nin kurulmasına kadar devam eden Anadolu akınları keşif harekâtından öteye gitmedi.
              B. Selçuklu Devleti’nin kurulmasından Malazgirt Zaferine kadar geçen süre ise Anadolu’da Bizans mukavemetini kırma ve yıldırmayı amaçlamıştır.
              B. Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Horasan (İran)’a kitleler halinde gelen yurtsuz Oğuzları Tuğrul Bey sistemli bir şekilde Anadolu’ya sevk etti. O, bu hareketiyle Oğuzlar, Selçuklu Devleti’ne vücut veren asıl unsur olarak gören Tuğrul Bey, onları himaye ediyor, Anadolu’nun fethinin de onlarla gerçekleşeceğine inanıyordu.
              Bu düşüncesi Selefi Alp-Arslan zamanında gerçekleşti. Alp-Arslan döneminde kazanılan Malazgirt Zaferi (1071) Bizans İmparatorluğu’nun  bütün mukavemetini kırdı. Artık bu zaferden sonra Türkler Anadolu’da süratli bir yayılma ve yerleşme faaliyetine başladılar. Anadolu’nun etnik yapısında Türkler lehine gözle görünür bir gelişme kaydedildi.
              Anadolu’nun yanı sıra Azerbaycan, Irak ve Suriye Oğuz göçlerine sahne oldu. Yeni geldikleri bölgenin dağına, ovasına suyuna Türkçe adlar veren Oğuzlar, bütün kültür varlıkları ile Anadolu’ya yerleştiler. Onların bu yerleşme faaliyetlerini Tuğrul Bey, Alp-Arslan ve Melikşah gibi Selçuklu sultanları desteleyerek Türk komutanlara Anadolu’nun fethini emrettiler.
              Türkmen Beylerin biri olan Artuk Bey Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarına Türkmenler’in yerleşmesine elverişli hale getirdi. Sakarya vadisine kadar ilerledi. Bu sayede Türkler Sivas, Kayseri, Ankara gibi merkezlere sahip olma imkanı buldular.
               Artuk Beyden sonra Canik ve Ilgaz dağlarını aşan bir gurup Türkmen Karadeniz’i, Torosları  aşan diğer bir gurup ise, Çukurova ve Akdeniz sahillerini yurt tuttu.
               Anadoluda ki Türkmenler, Anadolu fatihi ünvanını kazanan Süleyman Şah’ın etrafında toplanarak yeni bir Türk Devleti’nin – Türkiye Selçuklu Devleti – temelini attılar.

               ii.Eskipazar’ın Fethi :

1071 tarihili Malazgirt Zaferi şüphesiz Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. Aralanan bu kapıdan içeri giren muhtelif Oğuz boyları, Anadolu’nun değişik bölgelerinde fetih hareketlerine girişmişlerdir.
            Hadrianopolis (Eskipazar) kentini içine alan Paflagonya bölgesinde fetih hareketlerine girişen Emir Karatekin liderliğinde Canik ve Ilgaz dağlarını aşan Oğuz gurubu olmuştur. Anadolu’nun Selçuklular tarafından fethi sırasında Kutulmuşoğlu Süleyman Bey’e kendiliğinden teslim olduğu yönünde rivayetler varsa da daha geçerli görüş Emir Karatekin’in önderliğindeki Selçukluların Romalıları yenerek yanmış, yıkılmış ve harap olmuş şehri eline geçirip bölgeye Viranşehir adını verdikleridir. Bu tarihten itibaren Türkleşen şehir ve çevresinde Bayındır, Kargın ve Sallar gibi Türk boylarını taşıyan köy adları bunun örnekleridir.
             Selçukluların Moğollar’a yenilmesinden sonra 1339 yılında Candaroğulları’nın eline geçen Viranşehir 1398 yılında Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğluları Beyliğini Osmanlı devletine katması ile Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir.
             Osmanlı Devletinin yükselme dönemindeki idari düzenlemelerde Bolu Sancak Beyliğine bağlı olarak bazen mültezimlik bazen mutasarrıflık merkezi olarak kalmıştır. Bir süre Gerede ile Viranşehir arasında bulunan köyler Ulak adı altında bir araya toplanarak Bolu’ya bağlanmıştır.
              Evliya Çelebi XVII Y.Yıl ortalarında Eskipazar yörelerini gezmiş o zamanlar Bayındır Köyünün Bucak olduğunu ve Eskipazar’ın Bayındır’a bağlı olduğu kaydedilmektedir.
              1845 yılında ilçe merkezinin olduğu bölgede Abdülmecit tarafından kasaba  ( bucak ) teşkilatı kurulmuş ve kasabaya Viranşehir yerine Mecidiye adı verilmiştir.
              1864 yılında vilayetlerin teşkili ile Eyalet sistemi kaldırılmış, ilçe merkezinde Viranşehir Sancağı kurulmuş, Safranbolu ve Bartın ilçeleri dahil birçok ilçe bu sancağa bağlanmıştır.
              1894 yılında yayımlanan Kastamonu İl yıllığında, bu bölgeye Viranşehir Sancağı denmekte Safranbolu ve Bartın ilçelerinin bu sancağa bağlı olduğu kaydedilmektedir.
              1908 yılında II.Meşrutiyetten sonra Çerkeş İlçesinin bir bucağı olarak Çankırı iline bağlanmıştır.
              Cumhuriyetin Kuruluş döneminde Kuvayı Milliye hareketinde yer alıp Hilafet Ordusuna karşı savaşmış; Bolu, Düzce ve Gerede ayaklanmalarının bastırılmasında önemli rol oynamıştır.
              Cumhuriyet ilan edildiğinde Eskipazar’ın bulunduğu yerde 2 han birkaç dükkan ve üç ev olduğu Perşembe günleri Pazar kurulduğu bilinmektedir. Cumhuriyet devrinde bucak olmuş, Pazarının eskiliği nedeniyle ESKİPAZAR adını almıştır.
              1945 yılında İlçe Merkezi olan Eskipazar’da 1946 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuş, İlçe Çankırı iline bağlanmıştır. 06.06.1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük ili teşkil edilirken Eskipazar İlçesi de Çankırı ilinden alınarak Karabük iline bağlanmış,  Çankırı İline bağlı ilçe iken kendisine bağlı olan köyler daha sonra da kendisine bağlı olarak kalmıştır.
              Halen İlçemiz Çerkeş, Gerede, Ovacık, Mengen İlçeleri ve İl Merkezimizle çevrilidir. 690 km2. Yüzölçümlü olan Karadeniz ve İç Anadolu ikliminin her ikisi beraber görülen 16.365 nüfuslu toplam nüfusun % 55 İlçe Merkezinde yaşayan 49 köyü 122 mezrası olan bir ilçedir.
ESKİPAZAR IMIZIN BAZI KÖYLERİNİN BİLİNMEYEN BİLGİLERİ………..
ADİLLER KÖYÜ
Eskipazar İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta olduğu ve Gerede ile Mengen köylerinin sınır komşusu olan bir köy olarak bilinmektedir. Eleman dağının batısında olmakla beraber birde Bölme adı altında mahallesi vardır. kullanılabilr arazisi az olsada daha önceleri özellikle patates yetiştirilir ve adınada halk arasında kurukavak patatesi denilirdi. Burada koyun yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Halkın çoğunluğu İstanbul, Ankara ve diğer bazı yerlerde yaşamakta oldu kları gibi köyde olanlarda Eğriova ve Eleman ormanlarından istifade etmeleride Eskipazar orman işletmesi ile Tarımsa kalkındırma kooperatifinin anlaşmaları ile orman ürünleri işçiliğinden gelir elde etmektedirler. Ayrıca gurbette olanlarında her sene yaz aylarının ilk haftası köylerine gelerek kendi yaylalarında organizeli bir şekilde topluca piknik ( festival ) yapıp kendi aralarında nesiller arası kaynaşma ve dayanışmayı sağlamakla beraber sila özleminide gidermek amacı ile buluşmaktadırlar.
ARSLANLAR KÖYÜ
Eskipazar İlçe merkezine en yakın köylerden olup mahalleleri ile beraber ilçeye 8 kilometre uzaklığı olan sırt evleri denen köylerin en başında gelenidir.Bu köy Karabük, Gerede istikametindeki karayolu tarafından 1954 lü yıllarda ikiye bölünerek karayolu buradan geçmektedir. İlçe merkezinin doğusuna düşmekte olan merkez köyün bir kilometre kuzeyinde ise ilçeye bağlı Mermer mahallesi vardır.Ayrıca merkez köyün Ahırtaş, Gevrekler, ve Sarıahmetler olarak mahalleleride bulunmaktadır. Arazisi kıraç olup tahıl üretimine elverişlidir.Halkın bir kısmı çeşitli kurumlardan emekli olduğu gibi bir kısmıda gurbette bulunmaktadır.Bu köyün arazisi içinden Devlet demiryolu geçtiğinden Ortaköy Tren istasyonuda aynı köy sınırları içindedir. Ayrıca bu köyün 1.ci dünya savaşı dolayısı dolayısı ile Makedonya,Filistin, Çanakkale de kalan ŞEHİT’leri vardır. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
BABALAR KÖYÜ
Babalar köyü İlçe Merkezine 13 kilometre uzaklığı olan aynı zamanda kulat köyü eteklerinde kurulmuş ve kartak,yayalar olarakda iki mahallesi daha bulunan bir köyümüzdür. En yakın komşu köyü olarakda köyceğiz köyü bulunmaktadır. Babaların yoluda köyceğizden geçmektedir. Babalar köyünün toprağı hayvancılığa, tahıl ve sebzeciliğede uygun olduğundan gelir kaynaklarının bir kısmı bu şekilde olsada ayrıca da ormana yakınlığı olduğundan burada kurulu bulunan tarımsal kalkındırma kooperatifi aracılığı ile orman işletmesinin orman ürünleri hazırlama işçiliğindende gelir sağlamaktadırlar. Babalar köyünün 1.ci dünya savaşı dolayısi ile IRAK’ta bir ŞEHİT’i kalmıştır. Ruhu Şad Mekânı Cennet olsun
BAŞPINAR KÖYÜ
Eskipazar İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığı bulunan ve sırtevleri denen köylerimizin kuzey ve kuzeybatısında bulunmaktadır.Hacılar,kuruözü, sarpın, softalar adlı mahalleleride bulunmaktadır. Arazisi ormanlık ve meyveliktir. Halkı tarımla uğraşırken bir kısmıda karabük ile değişik yerlerde ikâmet etmektedirler. Daha önceleri bu köyde tarım aletleri olarak ağaçtan yapılan tırmık, yaba,diğren,anadut ve çit (sepet) yaparak satmaklada ayrıca geçim kaynağı sağlanıyordu. Başpınar Köyüne ulaşımı Karabük Ankara karayolu üçevler ve Karahasanlar yol kavşaklarından yapılmaktadır. Uzaklık mesafesi buralardan 12 kilometre kadardır.
BAYINDIR KÖYÜ
Bayındır köyü İlçe merkezine 17 kilometre uzaklığında Çerkeş,Çankırı ve Karabük, Gerede karayollarının hemen 2.kilometre yakınında bir tarafındanda Devlet demiryolunun geçtiği bir köyümüzdür.Gerede istikametinden akar su olarak gelmekte olan Soğanlı çayı Bayındır köyü sınırlarına girdiğinde çevre halk tarafından Bayındır çayı olarak adını alarak buradan geçmektedir.Arazisinin çoğunluğu kırsal olup kuru tarıma elverişli olduğu gibi hayvancılığada uygundur. İklimi iç anadolu iklimidir.17.ci. yüzyıl ortalarında Eskipazar ve çevresini gezmiş olan Evliya ÇELEBİ o zaman Bayındır köyünün Bucak ve bu günkü Eskipazar’ında Bayındır’a bağlı olduğunu belirttiği söylenmektedir.Bayındır’ında Çerkeş’e bağlı olduğu halde aynı zamanda nufus ve tapu idaresi verilmemiş. Bu gibi hizmetler Çerkeş’te görülmüştür. Nahiye Müdürü Hüsamettin beyin bu günkü Suriye sınırlarımız yakınındaki bir yöreden göç ettiği veya padişahlık tarafından getirildiğinde bu köy halkı tarafından Hüsamettin beye Arap müdür lakabı takılmıştır. Köyün bucak olduğunda çift katlı yatılı bir rüştiye okulu devlet tarafından inşa edilmiş ve 1900 lü yıllarda yatılı hemde gündüzlü olarak öğretim ve eğitim devam etmiş. Bilhassa çevre köylerin erkek öğrencileride yatılı okumuşlar.Bayındır köyünün o dönemde kız çocuklarınında büyük çoğunluğu okumuşlardır.1845 yılında bu günkü ilçe merkezinin bulunduğu bölgeye Padişah Abdulmecit tarafından kasaba teşkilatı kurulmuş ve buraya Viranşehir yerine Mecidiye adı verilmiştir.Zamanla Bayındırın görevlerini mecidiye kasabasının aldığı bilinmektedir. Aradan geçen yıllar sonra bölgemizde büyük deprem diye nitelendirilen 01.şubat 1944 depremi Bayındır köyünüde büyük ölçüde etkilemiş yukarıda adı geçen rüştiye mektebide (okulu) tamamen yıkılmıştır.Bayındır köyüne 6 Ağustos 1973 tarihinde bir devlet ve siyaset adamı bir siyasi lider olarak Alparslan TÜRKEŞ ziyaret ederek köy kahvehanesinde halk ile karşılıklı konuşarak sohbet etmiş ve daha sonralarıda ayrı tarihlerde yine ziyaret ettiği zamanlar olmuştur.Bayındır köyü’nün eski yıllardan beri Rüştiye Mektebi (Okulu) geleneğinden dolayı okur yazarlık seviyesinin gelişmiş bulunması münasebeti ile bu köyden Yurt genelinde Türk Devlet bürokrasisinde hizmet yapmış ve yapmakta olan öğretmen,hakim, prof ile aynı zaman diğer meslek gruplarından olan yetişmiş hatta özel sektörlerdede çalışan kişleri bulunmaktadır.Bayındır köyü’nün 1.ci dünya savaşından dolayı Çanakkale’de kalmış 2. ŞEHİT’i vardır. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
Not.Yukarıda yazılanların bir kısmı emekli öğretmen Sayın Hasan GÜMÜŞ’ün bilgilerinden istifade edilerek yazılmıştır.
BELEN KÖYÜ
Bu köyümüz İlçe Merkezi’nin batısında olmakla beraber İlçe Merkezine 13 kilometre uzaklığında olup ulaşım ilçeden İstasyon mahallesi, Kapucular köyü yolu istikametinden ve ayrıca ilçeden Bahçepınar mahallesi yolu istikametindende yapılabilmektedir. Arazisi tarım ve hayvancılığa elverişli olsada tam yeterli olmadığından köyde nüfüs yoğunluğu azalmaktadır.Halkın bir kısmı gurbetçi olsada bir kısmıda İlçe merkezi ve İstasyon,Çeştepe(Kıranköy) Mermer, Yamanlar,Kurbantepe(Yenimahalle) de ikâmet etselerde yaz mevsimlerinde köyleri ile ilgilenmektedirler.Köyün ormanla yakınlığı dolayısı ile Tarımsal kalkındırma kooparatifleri aracılığı ile Orman ürünleri hazırlama işçilinden gelir kaynağı sağlamaktadırlar. İklimi Karadeniz iklimidir.Bu köyde sanat olarak orman ürünlerinden yapılabilen içme suyunu soğuk tutabilen ağaçtan Çötre( sukabı) ve yine çok ince bir şekilde parçalar halinde kontra pilak gibi yarılmış ağaçlardan el Sepeti yapılıp satarak böyle bir kazançda sağlanabiliyordu. Şu an bu işleri yapabilen kişilerin köyde kalmadığı bilinmektedir. Bu köyümüzün Birinci dünya savaşı dolayısı ile 2. ŞEHİT’i Çanakkale’de kalmıştır.Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
BEYTARLA KÖYÜ
İlçe Merkezine 13 kilometre uzaklıkta ve İlçe Merkezininde güney batısına düşmektedir. Arazisi dar ve yamaçtır. İklimi Karadeniz iklimidir. Halkı gurbetçi ve bir kısmıda köyü ile yakından ilgili olarak İlçe Merkez’inde ikâmet etmektedirler. Aşağı Mahalle veya Çekiçler adıyla bir de mahallesi vardır.Halkın köyde bulunanları tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Daha önceleri bu köy halkının bir çoğu büyük baş hayvan tacirliği yapmakta olup bunların en başta gelenide Zonguldak ka vagonlar dolusu büyükbaş hayvan gönderdiği gibi başka yerlere hayvan sevkiyatı yapıp aynı zamanda İlçede TİVTİK alım ve satımı yaptığı yerde Av Malzemeleri satış bayiliğide yapan Beytarla köyünden olan HAMURCU Lakaplı Niyazi KÜÇÜKYILMAZ İlçe de ve yörede de tanınmış tüccarlardan biriydi. Oğlu Hilmi KÜÇÜKYILMAZ’da Büyükbaş hayvan tacirliği, Ceviz tomruğu ticareti yaptığı gibi İlçe Merkez’inde dükkânı olan ticaret erbabı ileri görüş ve saygın bir kişiliğe sahip bulunan Hilmi KÜÇÜKYILMAZ’da Beytarta köyündendir. İlçede ve köyünde dürüstlüğü ile sevilen şahsiyetlerden biri olan tanınmış tüccarlardan İzzettin DEMİR de Beytarla köyü’nün Eşraflarından yörede tanınan ve aynı zamanda sevilen biriydi. Eskipazar ve çevresinde tanınmış Çavuş Lakaplı Davulcu Mustafa da bu köy halkından oldu bilinen bir kişidir. 1950 li yılların İlçe de ve yörede tanınmış Aşçısı aynı zamanda Lokantacısı AŞÇI ADİL de Beytarla köyünden olmakla beraber Lakabı ve adı ilçede unutulmayan isimler arasındadır. Bu gün oğlu İbrahim DENİZER İstanbul da Restronatlar sahibi bir iş adamı olarak bulunmakta olup halen ESKİPAZAR’la ilgisini kesmeyip İlçe menfaatleri ile olumlu olabilecek her girişime yardımcı olması bilinen gerçekler dahilinde görülmektedir.Yöremiz gençlerinin çoğunluk bir kısmına iş imkanları sağlayarak yoğun bir nufüs sayısına maddi olarak katkı sağlamış olmakla beraber Eskipazar’ın yoksul halkını unutmayıp her Ramazan ayında yüzlercesine yardımlarını esirgemeyen Eskipazar halkı tarafındada sevilen saygın kişiliğe sahip İbrahim DENİZER’de Beytarla Köyünden olan bir ESKİPAZAR’lıdır. Beytarla Köyü’nün Birinci dünya savaşı dolayısı ile Romanya ve Çanakkale de İstiklal savaşından dolayı Garp cephesinde olmakla beraber 6. ŞEHİT’i kalmıştır. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
BÖLÜKÖREN KÖYÜ
Bölükören Köyü İlçe Merkezinin doğusunda ve 30 kilometre uzaklığı bulunan bir köyümüzdür. Sırtevleri denen köylerimizden biridir. İklimi Karadeniz iklimi olup Arazisi kırsal olup ekonemisi tarım ve hayvancılıktan sağlanmaktadır. Bölükören’den başka Mutaflar ve Kabaca diye iki mahallesi daha vardır. Halkın bir kısmı gurbetçidir. Eskipazar İlçe merkezi,Karabük ve değişik yerlerde ikâmet edenleride bulunmaktadır. Bölükören Köyü Mutaflar mahallesinden olup bu gün Eskipazar İlçe merkezinde bulunan Sağlık Ocağının bulunduğu yerdeki eski Ortaokul da orta öğrenimini tamamlayarak mezun olup zamanla yüksek tahsiline devam ederek elettirik Mühendisi olan ve aynı zamanda bu gün 100 binden fazla nufüsa sahip Karabük İlinin iki dönem olarak dokuz yıl Belediye Başkanlığını başarı ile yapmış saygın bir kişiliğe sahip Enver TÜMEN’de bu köyden olup köyünün ve yörenin onur ve gurur duyabileceği sevilen bir Eskipazar’lı olması hemşerilerine mutluluk vermektedir. Bu Köyümüzün 15.08.1974 ikinci Kıbrıs barış harekâtında ŞEHİT düşerek şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boğaz ŞEHİT’liğinde yatmakta olan ŞEHİT’imiz Ali YAŞAR Eskipazar’ımızın Cumhuriyet döneminin ilk ŞEHİT’i olarak bulunmaktadır. Ruhu Şad Mekânı Cennet olsun.
BONCUKLAR KÖYÜ
Boncuklar Köyü İlçe Merkezine 13.kilometre uzaklığında ve ilçeninde doğusunda bulunmaktadır. Arazisi kırsal olup ekonemi olarak Tarım ve Hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Sırt evleri denen köylerinde ilçeye yakın olanlarındandır. İklimi Karadeniz iklimidir. Kargın,Mahmatlar,Pelitçik, Yahyalar adlarını taşıyan mahalleride vardır. Halkın bir kısmı gurbetçidir.Eskipazar ilçe merkezinin değişik mahallelerinde ikâmet edenler olduğu gibi Karabük ve İstanbul’da olanlar daha çoğunluktadırlar.İstanbul’da bulunanların bazıları İstanbul’da Turşu imalatı yapıp pazarlamasınıda yine bulundukları çevrelerde yaparken şu an Bursa İli Orhangazi İlçesi Gedelek köyünde imalat yaparak İstanbul’da halkın tüketimine bayilikler aracılığı ile sunmaktadırlar.Ayrıca bu kişiler sosyal yönden birbirleri ile yakın ilişki ve yardımlaşma içinde oldukları bilinmektedir.Gurbette olupta yetişmiş kültürlü kişileride mevcuttur. Mahmatlar mahallesinden olup bir zamanlar yağlı karakucak güleşçiliğide yapan merhum Durmuş YUMRUTAŞ bir dönemde Çankırı İlinde Eskipazar’ı temsilen İl genel meclisi üyelinde bulunanlardandır. Bu köyümüzün 1. ci dünya savaşı dolayısı ile Çanakkale’de kalmış bir de ŞEHİT’i vardır. Ruhu Şad Mekânı Cennet olsun.
BUDAKLAR KÖYÜ
Budaklar Köyü Eskipazar İlçe merkezine 5. kilometre uzaklığında İlçe merkezinin batısında Eleman dağınında doğu eteklerinde sert bir zemin üzerine kurulmuş bir köyümüzdür.Arazisinin bir kısmı kıraç bir kısmıda sulaktır.Ekenomi olarak tarım ve sebzeciliğede elverişlidir. İklimi karadeniz iklimidir.Budaklar köyü’nün Eleler ve Hacıahmetler diye iki de mahalleleri vardır.Halkın bir kısmı ilçe merkezinin bazı mahallelerinde ikâmet etmekteler yine bir kısmıda gurbetçi olup değişik yerlerde bulunmaktadırlar.Hacıahmetler mahalesi çevresinde antik buluntularında olduğu bilinmektedir.Bu köyde en geniş aileleri geçmişte çorbacıoğlu ve ormano lakaplılarn oldukları söylenmektedir. Ayrıca bu köyümüzün İstiklal savaşı dolayısı ile Garb Cephesinde bu vatan uğuruna can vermiş 3 de ŞEHİT’i vardır. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
BULDUK KÖYÜ
Bulduk Köyü Eskipazar İlçe Merkezine 23 kilometre uzaklığında ve ilçenin güney doğusuna düşmektedir.Köyün adının nereden geldiği ise buraya Ankara yöresinden gelen bir Türkmen yörük gurubunun gelmesi ve burayı yer olarak tesbitlerinde aşağısı sulak yukarısı yaylak olduğu için burayı bulduk bulduk dedikleri ve aynı gurubun bir kolunun da Adiller Köyüne yerleştikleri halk arasında konuşulan söz ve rivayetlerdir. Bulduk Köyü’nün o ilk yerleşim yeri köytepesi ve eskiköyiçi denilen yerlerdir. Zamanla köy halkının daha yukarıya iki mahalle halinde çekilerek bu günkü aşağı ve yukarı mahalle olarak yerleşim yerinde ikâmet etmeye başlamışlardır.Bulduk köyünün iklimi karadeniz iklimi olup aynı zamanda Gerede Eskipazar arası bazı sınır köyleri ile de komşu köy olarak bulunmakta ve bulduk köyünün hemen alt tarafından Gerede istikametinden gelmekte olan ve halk dilinde Bayındır çayı olarak bilinen çay geçmektedir. Bu köyümüzün 1.c. dünya savaşı dolayısı ile Çanakkale’de kalmış bir ŞEHİT’i bulunurken 1989 Ağustosu ortalarında aynı dış düşmanların yerli işbirlikçi maşaları tarafından Asker olarak vatan vazifesi yaparken vatan hainleri tarafından Emin KARMA ŞEHİT düşürülmüştür. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
BÜYÜKYAYALAR KÖYÜ
Büyükyayalar köyü Eskipazar İlçe Merkezine 6.kilometre uzaklığında olup ilçe’ninde güney batı istikametine düşmektedir.Çötler ve Durmuşlar adı ile iki de mahallesi vardır.İklimi Karadeniz iklimidir.Arazısı sulaktır. Hayvancılık, Sebze, ve Meyveciliğede uygun olması başlıca bir geçim kaynağıdır.Su kaynakları Eğriova ormanları eteklerinden gelen kaynarca çayı akar suyu ve Yazıboy köyü şihlar mahallesi arasından çıkmakta olan Göksu çayı akar suyunun Büyükyayalar köyünde birleşmesinden meydana gelen Eskipazar çayı suyundan istifade etmektedirler.Halkının bir bölümü gurbette isede Eskipazar ilçe merkezinde ikâmet etmekte olanlarında köyleri ile ilişkilerini kesmemektedirler. Bu köyümüzde Celiloğulları (Cello) ve Odabaşı lakaplı ailelerden gelenlerin daha geniş kapsamlı nüfusa sahip kişiler olduğu bilinmektedir.Ayrıca Büyükyayalar köyümüzün İstiklal Savaşı dolayısı ile şuan merhum olan iki tane Madalyalı GAZİ’si vardır. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
ÇAYLI KÖYÜ
Çaylı köyü Eskipazar İlçe Merkezinin batısında ve 6. kilometre uzaklığında bir köyümüzdür. Arazisi sulak olup hayvancılık, tarım, sebze ve meyveciliğe elverişli olması dolayısı ile de halkın geçim kaynakları yönünden ekonomik olarak çok önemlidir.Gövez adı ile birde mahallesi vardır.İklimi karadeniz iklimidir. Çaylı köyü halkının bir kısmı gurbetçi olsada bir kısmıda Eskipazar ilçe merkezinde ikâmet etmektedir ve köyleri ile de ilgilenmektedirler. Yöremizin tanınmış ve sevilen şu an hayatta olmayan merhum Davulcu Seyitahmet’te Abduş Lakaplı Yağlı karakucak Güreşçilerinden Abdullah YENİLMEZ’ de bu köyümüzdendir. Türk tarihinde adı geçen Ali SUAVİ’de Çaylı köyünden olduğu bilinmektedir. Hüseyin ismindeki babasının ” Çaylı köyünden İstanbul’a göç ettiği ve kâğıt parlatılıcılığı yapmakta iken 1839 yılında İstanbul Cerrahpaşa da doğan”(1) oğlu Ali SUAVİ zamanla yetişip geliştiğinde medrese öğrenimini de tamamladıktan sonra değişik yerlerde öğretmenlik yaparak bürokraside çalışırken zamanla değişik düşüncelere kapılıp devrin “Padişahı Sultan ikinci Abdulhamid’i tahtından indirip yerine beşinci Murad’ı Padişah yapma düşüncesi ile ingiliz’lerinde desteğini alarak etrafına topladığı 500 kadar göçmen ile 20 mayıs 1878 de Rus orduların İstabul yeşil köye kadar geldiği bir sırada çırağan sarayını basarak, beşinci Murad’ı dışarı çıkardı. Bu sırada Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa’nın vurduğu bir sopa darbesi ile olay yerinde öldü. İngiliz olan karısı MARY, olay gecesi yalıda bulunan belgeleri yaktıktan sonra derhal kendisini bekleyen gemi ile Londra’ya kaçtı”(2) .Ali SUAVİ’ki Türk olmayanların Kızıl Sultan Türklerinde Ulu Hakan dediği Sultan Abdulhamit’e yukarıdaki teşebbüslerde bulunduğu sıralarda “İngiliz Büyükelçileri Lord Elliot ve Lord Layard”(3) ile diyologlarının olduğuda yazılmaktadır.Çaylı köyümüzde ikinci bir tarihle daha buluşulmaktadır. Bilinmesi gerekirki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mazlum milletlerin hürriyet ve özgürlüklerinin meşalesi Büyük ATATÜRK’ün bu gün yatmış olduğu ANIT KABRİN yapı taşları Eskipazar’ımızın Çaylı köyümüz sınırları içinden gitmesi bir Türk evlatları bir Eskipazar’lı olarak hepimizi mutlu ederken şairde diyorki.
—ANITKABRİN TAŞLARI—
” ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
AKŞAMLARI YAĞIZ YAĞIZ
SABAHLARI TUNCA BAKAR
ESKİPAZAR TAŞLARINI,
BİRAZ DERİNCE YONTSANIZ
YA MEHMET, YA GÜNEŞ ÇIKAR.
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
YANGINDAN ÇIKMIŞ BİR ÇEĞİL
KÜLÇE KÜLÇE, DAMAR DAMAR…
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
ESKİPAZAR’LARDAN DEĞİL,
BİZİM BAĞRIMIZDAN ÇIKAR.
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
OYLUM OYLUM, DAMAR DAMAR.
BU DAMARLARI DOLDURMAYA
ÇATAL YÜREK İSTER BEĞİM!
EKİPAZAR TAŞLARININ
ANITKABRE KOŞTUĞU,
İŞTE BU YÜZDENDİR BEĞİM!
DEYME ER YÜREĞİ YETMEZ
BU TAŞLARI GÜLDÜRMEYE.
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
KANATLARI KURSAĞINDA,
BEKLEŞEN KARTAL KUŞLARI
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
BİR ÇİÇEK BOZUĞU YİĞİT;
GÖZÜNDEN BOZKIRLAR BAKAR.
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
YA GAZİDİR YAHUT ŞEHİT;
UCU DESTANLARA ÇIKAR.
ESKİPAZAR’IN TAŞLARI,
AKŞAMLARI YAĞIZ YAĞIZ
SABAHLARI TUNCA BAKAR.
ESKİPAZAR TAŞLARINI,
BİRAZ DERİNCE YONTSANIZ
YA MEHMET, YA GÜNEŞ ÇIKAR”(4).
Kaynak:1.2.3. http://www.bibilgi.com/ali-suavi
http://www.turkforum.net/
osmanlı Araştırmaları vakfı Alışveriş-kitap-tarihi setler
4. Çankırı’lı Şair merhum Zeki Ömer DEFNE.
ÇANDIRLAR KÖYÜ
Çandırlar Köyü Eskipazar İlçe Merkezinin doğu istikametinde ve 22. kilometre uzaklığı bulunan bir köyümüz .İklimi karadeniz iklimi ve köyün yerleşim şekli bir dere içi olarak uzanan bir vadidedir. Sırtevleri denilen köylerimizden biridir.Arazisi kıraç ve Tahıl tarımına elverişlidir.Halkının bir kısmı Eskipazar ilçe merkezinde ve Karabük’te olmakla beraber başka yerlerdede ikâmet etmekte olanlarıda vardır.Köyde bulunanlarında tarım ve hayvancılıkla ilgilenmektedirler.Bu köyümüzden birde Ekipazar’ımızın şu an eğitimle meşkul olan gençlerimize örnek ve cesaret timsali olabilecek bilim adamı yetişmiştir. Prof.Dr. Mecit ÇAĞATAY 2o. Ekim 1918 tarihinde Çandırlar köyünde dünyaya gelmiştir. Zamanla öğrencilik yıllarında zor koşullara karşın eğitimini sürdürmüş 1942 yılında o zamanki adıyla Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olmuştur.1945 yılında Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Kürsüsünde Asistan olarak göreve başlamıştır. 1961 tarihinde Ankara Ünüversitesi Ziraat Fakültesinde Profesör olmuştur. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği ve genel Sekreter vekilliği de yapmıştır. 30 mayıs 1978 de vefat etmiştir.Merhum Profesör Dr. Mecit ÇAĞATAY.
Not:Hemşerimiz değerli hocamız Merhum Prf.Dr. Mecit ÇAĞATAY. hk. bilgiler İstanbul eskipazar’lılar derneği veb sitesinden istifade edilerek yazılmıştır.
ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ
Çömlekçiler Köyü Eskipazar İlçe Merkezine 35. kilometre uzaklığı bulunan ve ilçe merkezinin doğusunda ve yörede sırtevleri denen köylerimizden biridir. Ovacık ilçesinin bazı köyleri ile komşudur.Haydarlar ve Kızılcaören adları ile mahalleleride vardır. İklimi Karadeniz İklimidir. Arazısı kırsal olup halk tarım olarak tahıl üretimi ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köy halkının bir kısmıda değişik yerlerde de gurbetçidir.
DERESAMAİL KÖYÜ
Deresamail Köyü İlçe Merkezine 10 kilometre civarında bulunan ve merkezinde kuzey doğusuna düşmekte olan adınıda bulunduğu yerleşim özelliğinden alan bir köyümüzdür.Dere,Değirmenbaşı, Gölet ve Yapraklı mahallelerinden oluşmaktadır.Halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olduğu gibi çeşitli kurumlardan emekli olanları ve de gurbette bulunanlarıda mevcuttur.Bir kısmıda sınır komşusu olan Hanköy’ün üçevler mahallesine yerleşerek ikâmet etmektedirler.İklimi Karadeniz iklimidir.Bu köyümüzde daha önceki yıllarda Sebze ve Meyvecilik de Kiraz, Ceviz, Bağcılık(üzüm) bol miktarda üretildiği gibi Koyun ve Keçi yetiştiriciliği de yapan bu köyümüz ayrıca yün ve tiftik üretimi ile kendileriyle beraber ülke ekonomisinede katkıda bulunmaktaydılar. Deresamail Köyüne karayolu ile Karabük ve Eskipazar istikametlerinden üçevler mevkine gelindiğinde iki kilometre mesafe bulunmaktadır.Deresamail Köyü bölgesinde tarihi antik kalıntılarada rastlanmaktadır.Deresamail Köyümüzde bir sonbahar günü Vatan ve Millet hainleri dış ve içgüçlerin maşaları Bölücüler tarafından 1992 yılı bir sonbaharında bir Asker olarak yurdumuzun güneydoğusunda ŞEHİT düşürülen Faik BAŞKAYA Deresamail Köyünün girişinin sol tarafındaki köy mezarlığında ALBAYRAK altında yatmaktadır. Ruhu Şad Mekânı Cennet olsun.
DERESOPLAN KÖYÜ
Deresoplan Köyü Eskipazar İlçe Merkezi’nin güney doğusundadır. İlçeye 20 kilometre uzaklık mesafesindedir.Gerede ilçesi köyleri ilede sınır komşularıdır. İklimi karadeniz iklimidir. Arazı bakımından kıraç ve engebelidir. Hayvancılık ve tahıl üretimine uygun bulunmaktadır. Dere,Gözyeri,Örencik, Taşlık isimlerini taşıyan mahalleleri vardır.Deresoplan köyü’nün doğusundan Gerede istikametinden olan halk dilinde bulduk veya bayındır çayı denen akarsu geçmektedir.Yöremizin kalaycılık ihtiyaçlarını bu köyümüzden yetişmiş kalaycılık sanatkârları yapmaktaydı. Halkın bir kısmı ilçe merkezinde diğer bir kısımları da değişik yerlerde gurberçidir.Eskipazar da iki dönem Merkez Muhtarlığı yapan Veli ÖZDEN’de bu köyümüzdendir. Eskipazar merkez ve yörede tanınmış tüccar tiftikçi köse Ali Osman GÜL de Deresoplan Köyü Taşlık mahallesindendi. Ayrıca 1954 lü yıllarda köy arazısı içinden Karabük Gerede istikametine gitmekte olan karayolu geçmeğe başlamıştır.Bu yol ülke genelinde kemikli rampası diye anılmakla beraber çok insan hayatının çeşitli trafik kazaları ile yok olması ile çoklarınında sakat kalmasıyla anılmaktadır.Bu köyümüzden şu an merhum olan Dört tane GAZİSİ olduğu söylenmektedir. Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
DOĞANCILAR KÖYÜ
Doğancılar köyümüz ilçe Merkezinin Karabük istikametinde ve kuzey doğusuna düşmektedir. İlçeye uzaklığı 23 kilometre kadardır. Acemler ve Kuzyaka isimlerinde mahalleleride vardır. İklimi Karadeniz iklimidir. Arazısının bir kısmı kıraç bir kısmıda sulaktır. Halkı tarım ve hayvancılık ayrıcada tarımsal kalkındırma kooparatifleri aracılığı ile orman ürünleri hazırlama işleriyle uğraşmaktadırlar.Bir kısmıda yoğunluğu Karabükte olmak itibari ile gurbetçidirler. Doğancılar köyümüzün 1.ci dünya savaşı dolayısı ile Kafkas ve Çanakkale cephelerinde beş tane ŞEHİT’i kalmıştır.Ruhları şad Mekânları Cennet olsun.
DOĞLACIK KÖYÜ
Doğlacık köyü Eskipazar İlçe Merkezine 25 kilometre uzaklığında aynı zamandada doğu istikametine düşmekdedir. Sırtevleri denen köylerimizdendir.Doğanlar,Hatıplar, Yunuslar adında mahalleleride vardır. İklimi karadeniz iklimidir. Arazisi kıraçtır. Halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.Halkın bir kısmıda Eskipazar İlçe merkezi ve çoğunluğu Karabük’te olmakla beraber gurbetçidir.Bu köyümüzün 1.ci dünya savaşı dolayısı ile Çanakkale’de 3. ŞEHİT’i kalmıştır.Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
GÖZLÜ KÖYÜ
Gözlü Köyü Eskipazar İlçe merkezine 10. kilometre uzaklığında ve İlçe merkezininde güneydoğusundadır. Durallar, Kadılar, Ören adlı mahalleleride vardır. İklimi Karadeniz iklimidir. Arazisi kıraçtır. Halk tarımda tahıl üretimi ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bir kısmıda gurbetçidir.Karabük Gerede istikametindeki karayolu civarındaki söğütlü çeşme dinlenme tesisleri Gözlü köyümüzün çok yakınındadır.
HAMAMLI KÖYÜ
Hamamlı Köyü Eskipazar İlçe merkezinin güneydoğusunda ve 23 kilometre uzaklığındadır. İsmetpaşa ismi ile birde mahallesi vardır. Arazisi düz, sulak ve çayılıktır. İklimi karadeniz iklimidir. Halk tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bir kısmıda değişik yerlerde gurbetçidir.İsmetpaşa mahallesinden 1934-1935 yıllarında geçmekte olan DDY tren istasyonu kurulması neticesi adı geçen ismide taşımaktadır. İsmetpaşa mahallesinden ayrıca Karabük ve Gerede istikametinden gelip Çerkeş,Çankırı, Osmancık, Çorum ve Samsun istikametine gitmekte olan Karadeniz karayoluda geçmektedir. Bu kara yolunda İsmetpaşa mıntıkasında çeşitli nedenlerle trafik kazaları yöre halkını zaman zaman üzmektedir. Aynı zamanda bu gibi olaylar neticesinde mahalli ve ulusal basında ve görsel medyada bu yol ile Hamamlı köyü İsmetpaşa mahallesinin adı bazı aralıklarla geçmektedir.Hamamlı köyümüz de birde Musa dede türbesi vardır.Zamanla bu türbeninde değişik aralıklarla ziyaretçileri bulunmaktadır. Hamamlı köyü İsmetpaşa mahallesinde 1980 yıllarında açılan bu gün adı Gazi İlköğretim Okulu Sağlık Ocağı, Tedaş Trofo Merkezi , Köy Hizmetleri, Un Fabrikası ve Kum Ocakları gibi yerlerde bulunmaktadır.Gerede ve Çerkeş istikametinden gelen çayların birleşmesinden oluşan soğanlı çayı uzun bir yolculuktan sonra Karabük Kemal oymanda İl merkezi sınırlarına girerek karadeniz yoluna devam etmektedir.Hamamlı köylüleri adı geçen bu soğanlı çayındaki balıklardan avlayarak istifadede edebilmektedirler.Hamamlı köyümüz Eskipazar köylerine elektrik verildiğinde Tedaş trofosu bu köyümüzde olduğu halde bazı nedenlerle köye elektrik’i en son kavuşruran köyümüz olduğu bilinmektedir.Bu köyümüzün İsmetpaşa mahallesinden ilçe ve İl merkezine İsmetpaşa Birlik adıyla minübüstlerle ulaşım da yapılabilmektedir.
HAMZALAR KÖYÜ
Eskipazar İlçe Merkezinin batısına düşmekte ve İlçe merkezinede 12 kilometre uzaklığında olan bir köyümüzdür. Bürnük ve Seviller adlarında ikide mahallesi vardır.İklimi Karadeniz iklimidir. Arazisi sulak olup tarıma elverişlidir. Sebze ve meyveciliğe de uygundur. Halk sebze , meyve tahıl üretimi ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Halkın bir kısmı gurbetçidir. Bu köyün Camiinde eski bir tarihde gelen Sakal-ı Şerif bulunmaktadır.Bu Sakal-ı Şerif dolayısı ile Yöre halkı tarafından her yıl ramazan ayı içinde kadir gecelerinin akşamları ziyaret edilir. Köy halkıda gelen misafirlerin iftardan önce gelenlerine köy odasında yemekler verilir. Eskipazar ve yöremizin sevilen tanınmış yağlı kara kucak güreşçi pehlivanları İrfan, Aliihsan, Selahattin KAYABAŞI pehlivanlar bu köyümüzde doğup yetişmişlerdir.
HANKÖY
Hanköy Eskipazar İlçe Merkezine 15 kilometre uzaklığında olup aynı zamanda ilçenin kuzey doğusuna düşmektedir. Arazisi sulak olup tarım , sebze ve meyveciliğede elverişlidir. Yörük ,Üçevler diye mahalleleride vardır.İklimi karadeniz iklimidir. Yörük mahallesi çok öncelerden olmasına rağmen Üçevler mahallesi 1976 yılında demirçelik taşımalı vardiya servisinin Eskipazar’a başlaması Deresamail köyünden buraya yapılaşarak ikâmet etmeye gelenler ile gelişmeye başlamıştır. Hanköy merkez mahallesinin batısından DDY ve Eskipazar çayıda bulunmaktadır.Diğer mahallelerle merkez mahallesi arazısınde Karabük– Gerede Karayoluda geçmektedir.Halkının bir kısmı gurbetçi olsada diğer kısımları çeşitli kurumlardan emekli olup tarım ve hayvancılıkla meşguldür. Bir başka kısmıda ticaret ve araçlı taşımacılıkla uğraşmaktadırlar. Bu köyümüzün toprakları tuğla yapımına elverişli olduğundan daha önceleri yörenin çevre İl ve ilçelerinin TUĞLA ihtiyacını karşılayan bir köyümüzdü burada yeteri kadar TUĞLA OCAKLARI vardı.Yüzlerce kişi bu köye mevsimlik çalışmaya gelir ve Eskipazar dışarıdan göç alırdı.
HASANLAR KÖYÜ
Hasanlar Köyü İlçe Merkezinin güneybatısında olup ilçeye 30 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. İklimi karadeniz iklimi olmakla beraber kış aylarında kar yağışı diğer yerlere rağmen daha yoğun geçmektedir. Hasanlar köyümüz Bolu ili Mengen içlesi sınır köyleri ile köy komşulukları vardır. Bir orman Köyü olması münasebeti ile Tarımsal Kalkındırma kooparetifleri aracılığı ile orman ürünleri hazırlama ve hayvancılıkla hayvan ürünlerinden istifade ederek gelir elde etmektedirler. Bu köy halkının bir kısmı değişik yerlerde gurbetçidirler ve hasanlar köyü de bölgesel aççılar yöresi köylerindendir.Bu köyümüzde dört dönem muhtarlık yapmış olan (demirci çolak lakaplı) İbrahim DEMİRAY köyün ve yörenin tanınmış eşraflarındandır. Hasanlar köyü her yıl temmuz ayı ikinci haftalarında köy dernekleri aracılığı ile gurbette ve köyde bulunanlarla kaynaşmak gelenek ve görenekleri geçmişten geleceğe taşımak aynı zamanda genç nesillere devredebilmek amacı ile yayla şenlikleri yaparak tanışma kaynaşma yöre sevgisi bir arada birleştirilerek çok güzel bir olay geliştirilmektedir
HASLI KÖYÜ
Haslı Köyü Eskipazar İlçe Merkezinin kuzey batısında ve ilçeye 10 kilometre civarında uzaklığı bulunan bir köyümüzdür.Akpınar, Dereal, Yaplan adlalarında da mahalleleri bulunmaktadır.Arazısi kurak,ve sulak olmakla beraber aynı zamanda engebelidir. İklimi Karadeniz iklimidir. Haslı çayı diye fazla suyu olmayan bir dere yatağıda bulunmaktadır.Bu köyümüzde halk tarım,hayvancılık ve aynı zamanda bir orman köyü olması münasebeti ile tarımsal kalkındırma kooparetifi aracılığı ile orman ürünleri hazırlamaklada geçimlerine katkı sağlamaktadırlar.Haslı köyü Çetik ören ormanlarının 1750 metre civarında yüksekliği bulunan Hodulca tepesi eteklerindeki mahalleleri ile beraber bir yerleşim yerleridir. Halkın bir kısmı gurbetçidir ve değişik yerlerde ikâmet etmektedirler ve köyleri ile de bağlarını koparmadan sosyal olarak kurulan köy derneğinin aracılıği ile köylerinden ilgilerini daha da canlı tutmaktadırlar.Bu köyümüzün 1.ci dünya savaşı dolayısı ile Çanakkale’de bir ŞEHİT’i kalmıştır.Yakın tarihimizde de bölücü terörist hareketler neticesinde güneydoğuda Cihan ÇİÇEK adında bir gencimiz ŞEHİT olmuştur.Kabri haslı köyünde bulunmaktadır. Şehitlerimizin Ruhları Şad Mekânları Cennet olsun.
İMANLAR
İNCEBOĞAZ
KABAARMUT
KAPAKLI
KAPUCULAR
KARAHASANLAR
KARAÖREN
KÖYCEĞİZ
KULAT
KUZÖREN
ORTAKÖY
OVAKÖY
OZANKÖYÜ
SADEYAKA
SALLAR
SOBUÇİMEN
SOFULAR
ŞEVKİLER
TAMIŞLAR
TOPÇALI
YAZIBOY
YAZIKAVAK
YEŞİLLER
YÜRECİK

4565

YORUMLAR

Facebook Yorumları

SON HABERLER

DİĞER HABERLER